Eksplozija nasilja u Novom Sadu

Eksplozija nasilja u Novom Sadu

23.02.2021. 19:00h
*

No­vi Sad – Po­no­vo se u No­vom Sa­du do­ga­đa svi­re­po pre­bi­ja­nje na uli­ci. O to­me sve­do­či sni­mak ko­ji je do­speo na dru­štve­ne mre­že i zgro­zio jav­nost, slič­no kao što se de­si­lo pro­šlog le­ta u No­vom Sa­du u slu­ča­ju Iva­na Kon­ti­ća, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu do­speo u pri­tvor, ali op­tu­žni­ce i da­lje ne­ma.

* Teme