OVO JE NA­JO­PA­SNI­JE ME­STO U KU­ĆI ZA ČU­VA­NJE LEKOVA: Mnogi prave ključne greške pri sređivanju stana!

OVO JE NA­JO­PA­SNI­JE ME­STO U KU­ĆI ZA ČU­VA­NJE LEKOVA: Mnogi prave ključne greške pri sređivanju stana!

16.09.2020. 23:01h
*

Pa­ko­va­nje sva­kog le­ka sa­dr­ži upu­t­stvo na ko­jem, po­red osta­log, pi­še ka­ko lek tre­ba ču­va­ti. Ne­ka vam ne bu­de te­ško da ga pro­či­ta­te, jer je važno

Ku­hi­nja je neo­bi­č­no me­sto za ču­va­nje le­ko­va, a ni­je im me­sto ni u spa­va­ćoj so­bi, pa mno­gi mi­sle da je ku­pa­ti­lo za to lo­gi­čan izbor. Me­đu­tim, fa­r­ma­ceu­ti ka­žu da je to ve­ro­vat­no na­j­go­re me­sto za ku­ć­nu apo­te­ku.

Ku­pa­ti­lo - lo­ša ideja

Le­ko­vi su ta­mo izlo­že­ni ve­li­koj vla­žnos­ti, što će...

* Teme